Parthi Originals
   Chita Chora             Bhajana Bina             Shiva Shiva

   Rama Jayam             Giridary Gopala             Rama Sita
 
   Bhava Bhaya             Subramanyam             Sathyam Jnanam

   Madhura Murali             Narayana             Bhava Baya

   Manasa             Rama Kodanda             Govinda Hare Gopala

   Rama Naama Manu            Bada Chitta Chora            Ganga Jatadhara

   Prema Mudita             Pibare Rama             Shivaya

   Govinda Krishna Jai            Loka Samasta